parallax background
 
 

Изберете версия и се включете в подготовката за НВО с Envision Play


абонамент за

УЧИЛИЩЕ

Какво получавате?

 • Пълен достъп до всички тестове за: 4. клас, 7. клас, 10. клас и 12. клас
 • Пълен достъп до Енвижън Play до края на учебната година
 • Профил на ученик
 • Профили на учители/директор
 • Възможност за статистика на резултатите на ниво клас и училище
 • Възможност за самоподготовка
 • Специален аватар за учениците

 •  

  Каква е разликата между пробната и пълната версия?

  Пробна версия: можете да изпробвате част от съдържанието за НВО и до 3 диктовки.

  Пълна версия: имате достъп до всички 3 000 въпроса и 22 диктовки в Envision Play.  ИЗПРОБВАЙТЕ БЕЗПЛАТНАТА ВЕРСИЯ НА ТЕСТОВЕТЕ ТУК:
  за 7. клас:
 • по български език и литература
 • по математика
 • за 10. клас:
 • по български език и литература
 • по математика
 • за 12. клас:
 • по български език и литература
 • Съдържание

  1Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 4. клас?
  Тестът за НВО в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:

  Модул 1: Диктовка и езикови задачи с избираем отговор (22 варианта)
 • Първата част на теста включва диктовка и езикови задачи. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи
 • Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор и са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен.

 • Модул 2: Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него - с избираем и със свободен отговор (20 варианта)
 • Втората част на теста се състои от текст и задачи за четене с разбиране към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор.

 • Модул 3: Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор (20 варианта)
 • създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
 • редактиране на текст;
 • създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
 • създаване на текст по картинка и словесна опора.


 • КЪМ ДЕМО
  2Какво включват НВО тестовете по математика за 4. клас?
  Всяка тема има по 25 въпроса. При генерирането на теста се взима по 1 произволен въпрос от всеки раздел, което прави всеки тест уникален и позволява на играта да се преиграва отново и отново.

 • "Числата над 1000. Десетична позиционна бройна система"
 • "Сравняване на числата над 1000"
 • "Събиране на многоцифрени числа"
 • "Изваждане на многоцифрени числа"
 • "Намиране на неизвестен умалител"
 • "Намиране на неизвестно умаляемо"
 • "Умножение на многоцифрени числа с едноцифрено"
 • "Деление на многоцифрени числа с едноцифрено"
 • "Умножение на многоцифрено с двуцифрено число"
 • "Деление на многоцифрено с двуцифрено число"
 • "Намиране на неизвестно делимо"
 • "Намиране на неизвестен делител"
 • "Намиране на половинка, третинка, четвъртинка"
 • "Решаване на числени изрази"
 • "Превръщане на мерни единици"
 • "Решаване на текстови задачи, зададени в права и косвена форма"
 • "Решаване на текстови задачи за намиране на обиколка и лице на правоъгълник и квадрат"
 • "Геометрични фигури (ъгъл, окръжност, правоъгълник, триъгълник)"
 • "Задачи със свободен отговор"


 • КЪМ ДЕМО
  3Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 7. клас?
  Тестовете за 7. клас са изцяло съобразени с учебните програми за 2019/2020 година. Всеки тест включва 25 въпроса от учебните програми за 6. и 7. клас. Обхванат е целият материал, заложен от МОН в изпитния формат НВО - БЕЛ.

  Всеки генериран тест съдържа:
 • текст и втори източник на информация;
 • 25 въпроса от затворен, полуотворен и отворен тип;
 • 1-8 въпрос - работа с текст, функционална грамотност;
 • 9-14 въпрос - работа върху изречение - правопис, граматика, синтаксис, пунктуация;
 • 15 въпрос - отговор върху изображение от текста;
 • 16 въпрос - редактиране на текст - пунктуация, правопис, граматика;
 • 17- 24 въпрос - литература - автор, произведение, герои, сюжет, композиция, литературни фигури и тропи.


 • Творби и автори:

  І. Човекът и природата
 • „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
 • „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)


 • ІІ. Човекът и изкуството
 • „Косачи“ (Елин Пелин)
 • „Художник“ (В. Ханчев)
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“


 • III. Човекът и другите
 • Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
 • „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
 • „Серафим“ (Й. Йовков)


 • ІV. Българинът във възрожденския свят
 • „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
 • „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
 • Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
 • „Една българка“ (Ив. Вазов)
 • „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
 • „Българският език“ (Ив. Вазов)


 • V. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
 • Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
 • „Неразделни“ (П. Славейков)
 • „Заточеници“ (П. Яворов)
 • „По жътва“ (Елин Пелин)
 • „По жицата“ (Й. Йовков)
 • Български език:

  Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.

 • Сфери на общуване. Текстът в научното общуване;
 • Научен текст – особености и структура;
 • Текстът в масовата комуникация. Информационна бележка;
 • Репортаж. Интервю;
 • Художествен текст.


 • Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.

 • Извличане и обработване на информация от урочна статия;
 • Извличане и анализ на информация от медиен текст.


 • Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.

 • Звукови промени в думата. Променливо Я;
 • Звукови промени в думата.


 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.

 • Думата като единство от речниково и граматично значение;
 • Думи в пряко и в преносно значение. Многозначни думи;
 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.


 • Думата като лексикално средство в текста.

 • Думата като лексикално средство в текста;
 • Думата в речниковия състав на българския език.


 • Причастия. Деепричастие.

 • Сегашно деятелно причастие;
 • Минало страдателно причастие;
 • Деепричастие


 • Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.

 • Показателно местоимение;
 • Въпросителни местоимения;
 • Относителни местоимения. Отрицателни местоимения;
 • Неопределителни местоимения. Обобщиит. местоимения.


 • Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.

 • Минало неопределено време
 • Минало предварително време
 • Бъдеще време в миналото
 • Глаголни времена


 • Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

 • Наклонение на глагола. Изявително наклонение;
 • Повелително наклонение;
 • Условно наклонение;
 • Преизказни глаголни форми.


 • Съвместна употреба на глаголните времена

 • Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения;
 • Глаголни времена и наклонения в трансформ. Преразказ.


 • Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

 • Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог;
 • Правопис и правоговор на наречията и предлозите;
 • Частица. Междуметие.


 • Главни и второстепенни части в простото изречение.

 • Главни части на изречението. Подлог и сказуемо;
 • Второстепенни части на изречението. Допълнение;
 • Второстепенни части на изречението.Обстоятелствено пояснение
 • Второстепенни части на изречението. Определение.


 • Еднородни части и обособени части в простото изречение

 • Части на изречението. Еднородни части в простото изречение
 • Обособени части в пр. изречение. Обособ. определение
 • Обособени части в пр. изречение. Обособ. обстоят. изреч.


 • Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.

 • Сложно съчинено изречение;
 • Сложно съставно изречение;
 • Сложно съставно изречение. Словоред и пунктуация;
 • Сложно смесено изречение.


 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

 • Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч;
 • Правописно и пунктуационно оформяне на чужда реч.


 • 4Какво включват НВО тестовете по математика за 7. клас?
  Генерира се уникален тест с 18 задачи, като се взимат от 1 до 4 произволни въпроса от всеки раздел. Всеки тесте е уникален и позволява на играта да се преиграва отново и отново.

 • Рационални числа. Действия с рационални числа. Процент;
 • Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители;
 • Линейни уравнения с едно неизвестно ax +b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
 • Модулно линейно уравнение;
 • Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания;
 • Геометрични фигури и тела. Лице и периметър на равнинни фигури; Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
 • Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида); Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо);
 • Основни геометрични фигури. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави; Успоредни прави – признаци и свойства; Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
 • Еднакви триъгълници. Еднакви триъгълници. Питагорова теорема; Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
 • Успоредници. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;
 • Елементи от вероятности и статистика.


 • 5Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 10. клас?
  Тестовете НВО БЕЛ 10. клас са съобразени с учебно -и зпитната програма на МОН и формата, даден от МОН като примерен за предстоящото външно оценяване. Съдържат общо 25 въпроса. Част от тях оценяват функционалната грамотност на учениците чрез работа с текст. Останалите са върху учебноата програма за първа гимназиална степен.

  Творби и автори:

  Българско възраждане

 • Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
 • „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
 • „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)


 • Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война

 • „Левски“ (Ив. Вазов)
 • Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)
 • Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
 • „Cis moll“ (П. П. Славейков)
 • „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
 • „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
 • „Гераците“ (Елин Пелин)


 • Българската литература от периода между двете световни войни

 • „Септември“ (Гео Милев)
 • „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
 • „Повест“ (А. Далчев)
 • „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
 • „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)


 • Българската литература от периода след Втората световна война

 • Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
 • „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
 • „Нежната спирала“ (Й. Радичков)
 • Български език:

 • Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил;
 • Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми;
 • Лексикални особености на думата в текста;
 • Активна и пасивна лексика. Пароними;
 • Фразеологично словосъчетание;
 • Залог на глагола;
 • Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст.


 • 6Какво включват НВО тестовете по математика за 10. клас?
  При генерирането на теста се взима по 1 произволен въпрос от всеки раздел, което прави всеки тест уникален и позволява на играта да се преиграва отново и отново.

 • Стереометрия;
 • Решаване на триъгълник;
 • Тригонометрични функции;
 • Метрични зависимости между отсечки;
 • Подобни триъгълници;
 • Окръжност, вписани и описани многоъгълници;
 • Триъгълник и трапец;
 • Прогресии;
 • Неравенства. Системи неравенства;
 • Функции;
 • Рационални изрази. Дробни уравнения;
 • Комбинаторика, класическа вероятност;
 • Ирационални изрази, ирационални уравнения;
 • Системи уравнения;
 • Реални числа, квадратни и биквадратни уравнения, формули на Виет.


 • 7Какво включват НВО тестовете по български език и литература за 12. клас?
  Тестовете за ДЗИ БЕЛ 12. клас са изготвени по формата на МОН за ДЗИ по български език и литература. Съдържат 40 въпроса. разделени на 2 модула. Тестовете не включват 41 въпрос.

  Творби и автори:

  Христо Ботев
 • поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"

 • Иван Вазов
 • поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"

 • Алеко Константинов
 • фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"

 • Пенчо Славейков
 • поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"

 • Пейо Яворов
 • поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"

 • Елин Пелин
 • разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"

 • Димчо Дебелянов
  поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"

  Христо Смирненски
 • поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"

 • Гео Милев
 • поемата "Септември"

 • Атанас Далчев
 • поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"

 • Елисавета Багряна
 • поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"

 • Йордан Йовков
 • разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"

 • Никола Вапцаров
 • поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."

 • Димитър Димов
 • романът "Тютюн"

 • Димитър Талев
 • романът "Железният светилник"
 • Български език:

 • Текстът и социокултурният контекст;
 • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация;
 • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста;
 • Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
 • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;
 • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста;
 • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации;
 • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;
 • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;
 • Създаване на аргументативен текст.


 •  

  КОНТАКТИ

  Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси.
  • 09:00 - 18:00 ч.

  Свържете се с нас


  +359 898 468 164

  +359 894 364 550

  office@nimero.com

  http://nimero.com